GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

3 miejsce w Polsce!

3 miejsce w Polsce!


Uczniowie:

1. Millan Jakub (klasa 2 technikum informatyczne)

2. Szałwiński Dominik (klasa 2 technikum informatyczne)

3. Ślusarz Kacper (klasa 2 technikum informatyczne)

za projekt „Przenośny ostrzegawczy system alarmowy BTS”

w kategorii: Usprawnienie softwarowo-techniczne

uzyskali według klasyfikacji OITiW 3 miejsce w Polsce!

otrzymali również tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady (pierwszego stopnia)

 

Opiekunem naukowy projektu jest: mgr inż. Wojciech Biel

 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (OITiW) ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. 

 

Ze względu na interdyscyplinarny charakter Olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

 

Olimpiada skierowana jest do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie kraju, a jest ich szacunkowo 7491 w których uczy się 1 354 139 uczniów.

(źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Analiz i Prognoz, L,T,Z)

 

Na podstawie § 112 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562 ze zm.), laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

 

Szczegóły w załączniku:

Wykaz Olimpiad przedmiotowych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

http://www.pzswir.pl/pliki/Komunikat2015.pdf