GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Porozumienie w sprawie współpracy

 
 
 
W  dniu 03 lipca 2015 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Jerzy KOTAŚ , a Komendą Powiatowa Policji w Wadowicach reprezentowaną przez  Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. Piotr DZIEKANOWSKI .
 
  Porozumienie określa zasady współpracy  przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży z  Zespołu Szkół nr 2 , a w szczególności do klas o profilu policyjnym prowadzonych na terenie wyżej wymienionej szkoły.
 
 Współpraca  pomiędzy Komendą, a  Szkołą realizowana  będzie  między innymi poprzez:
 
- udostępnianie Szkole przez Komendę prasy policyjnej , materiałów promocyjnych  i  reklamowych dotyczących Policji, służby w Policji oraz szkolnictwa policyjnego,
- zapewnienie udziału przedstawicieli Komendy w zajęciach dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego ,
- realizowanie na terenie Szkoły prelekcji. pogadanek, pokazów itp. związanych z Policją, adresowanych do młodzieży szkolnej,
- merytoryczne wspieranie przez Komendę podejmowanych przez Szkołę inicjatyw o charakterze patriotycznym, przygotowywanych olimpiad przedmiotowych, konkursów  wiedzy o historii Policji oraz innych konkursów z zakresu tematyki policyjnej, turniejów i zawodów sportowych o charakterze pro policyjnym .