GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Modernizacja kształcenia zawodowego - nabory i listy zakwalifikowanych

Modernicacja kształcenia zawodowego w małopolsce

 

 

Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława  Staszica w Wadowicach

 

 przystąpił do realizacji programu modernizacji szkolnictwa zawodowego

w ramach działania :

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Biuro ds. Realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 

Partner: POWIAT WADOWICKI

 

 

 

          Projekt realizowany jest od września 2010 do grudnia 2014r i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

        W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia:

a.       Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

b.      Kursy doskonalące i kwalifikacyjne

Formy wsparcia, o których mowa będą się odbywać na podstawie  harmonogramu sporządzonego przez szkolnego lidera i wywieszonego na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

                             Zasady uczestnictwa i regulamin rekrutacji do projektu oraz inne niezbędne

               dokumenty określone są w załącznikach do informacji.

 

 

Załączniki:
1. Załącznik nr1 
2. Załączni k nr2 

3. Załączni k nr3 

4. Zał ącznik nr4 

5. Załą cznik nr5 
6. Załączni k nr6 

7. Załącznik nr7 

8. Załą cznik nr8 

9. Załączn ik nr9

10. Za łącznik nr10 

11. Załącznik nr11

12. Regulamin proj ektu 

 

 

 

Ogłoszenia:

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_konserwatorow.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_elektronikow.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-elektronika.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-obsluga_i_konserwacja_urzadzen.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor_dodatkowy-doradztwo.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista-motoryzacja-p._Mamcarczyk.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista-informatyka-p._Rameda.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista-motoryzacja-p._Duda.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILESlista-automatyka_robotyka-p._Bak.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista-elektromechanika-p._Matula.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-doradztwo.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor- kompetencje kluczowe.rtf
http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista-wizytazawodoznawcz.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/nabor-_staz_2012.rtf
http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/AutoCAD.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_zakwalifikowanych_-operator_wozkow_widlowych.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/prawo_jazdy_-_lista_zakwalifikowanych(nowa).rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/ogloszenie_nabor_-_AutoCAD.rtf

http://zsmwadowice.pl/admin/MEDIA/FILES/lista_zakwalifikowanych-_spawanie.rtf

Warsztaty - DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

1.      Po co? Czyli co ja z tego będę miała, miał.

2.      Kto? Czyli kim jest doradca zawodowy.

3.      Jak? Czyli w jak wyglądać będą warsztaty grupowe i  indywidualne spotkania.

4.      Co? Czyli jakie informacje i wiedzę zdobędę.

Ad.1.Po co?

Doradztwo zawodowe pomaga uczniowi poznać siebie, ocenić swój potencjał ( mocne słabe strony), zainteresowania, wyznaczyć cele edukacyjne i cele zawodowe. Mówiąc inaczej - zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną i przyszłą karierę zawodową.

Zachęca do otwartości i elastyczności w podejściu do wyboru zawodu. Przygotowują ucznia m.in. do odbywania rozmów kwalifikacyjnych, sztuki autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej.

Uczestnicy poznają zasady opracowania dokumentów aplikacyjnych.

Ad.2.Kto?

Doradca zawodowy nie jest nauczycielem przedmiotu, zatem nie sprawdza i nie ocenia uczniów.

Jego zadaniem jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, które w praktyce przekładają się na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój i zarządzanie karierą zawodową.

Ad.3.Jak?

Warsztaty grupowe i indywidualne sesje mają charakter spotkań, które zapewniają uczestnikowi bezpośredni, indywidualny i pełen dyskrecji kontakt z doradcą.

Doradca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy na temat wszystkich informacji, które uzyskał podczas spotkań. Warsztaty prowadzone są w formie interaktywnych zajęć w miłej i zabawnej atmosferze.

Wszelkie testy czy kwestionariusze wypełniane podczas spotkań objęte są tajemnicą i są własnością ucznia.

Wszelkie wyniki i interpretacje testów są znane tylko uczniowi i doradcy.

Na każdym spotkaniu uczeń może wykonać on line – na komputerze doradcy -  wybrany przez siebie test / lub zaproponowany przez doradcę.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z użyciem kamery, podczas których nagrywane są symulacyjne rozmowy z pracodawcą, krótkie wystąpienia publicznej.

Następnie wynik testu jest zapisywany i może zostać wydrukowany lub wysłany przez doradcę na wskazany przez ucznia adres mailowy. Uczeń ma do dyspozycji od 1 do kilku godzin doradczych, zależy od jego potrzeb i zaangażowania.

Ad.4.Co?

Zadaniem doradcy jest pomoc w poznaniu i uporządkowaniu wiedzy na temat swoich zainteresowań, predyspozycji, umiejętności, typu osobowości itp.

Uczeń w żaden sposób nie jest oceniany, wyniki testów są omawiane i interpretowane, nie ma w nich odpowiedzi dobrych czy tez złych.

W ramach indywidualnego doradztwa uczeń może zdobyć wiedzę w następujących obszarach:

 

Autotesty do samodzielnego wykonania:

1.      Preferencje zawodowe

2.      Samoocena

3.      Worek z wartościami

4.      Poczucie akceptacji

5.      Moja kariera zawodowa

 

1.       Oczekiwania pracodawców- moje umiejętności i kompetencje

2.       Indywidualny Plan Działania

3.       Informacja zawodowa –klasyfikacja zawodów i specjalności, opisy zawodów

4.       Czy własna firma to miejsce dla mnie? Kto to jest przedsiębiorca?

Testy:

a)       Własna firma czy etat?

b)       Sam czy w spółce?

c)       Moje predyspozycje

5.       Plusy i minusy własnej działalności, pomysł na biznes - etapy realizacji, planowanie działań, finansowanie działalności.

6.       Rejestrowanie działalności, formularze druków.

 

 

Galeria zdjęć