GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Regulamin samorządu

REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

Zespołu  Szkół nr 2   im. Ks. Stanisława Staszica 
w  Wadowicach

Rozdział  I

KOMPETENCJE  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1. Podstawą prawną działania Samorządu Uczniowskiego jest art. 55 ustawy o systemie oświaty

z 7.09.1991r. oraz Statut Szkoły.

2.     Samorząd Uczniowski jest społecznym organem działającym na terenie Zespołu  Szkół nr  2   im. Ks. Stanisława Staszica  w Wadowicach reprezentującym ogół uczniów tej szkoły.

 

3.     Poniższy regulamin określa jedynie ogólne zasady i formy działania Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły, pozostawiając dużą swobodę i autonomię dla wniosków i pomysłów uczniów. Jednocześnie jest on podstawowym dokumentem regulującym wszystkie aspekty działania Samorządu Uczniowskiego.

 

4.     Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej oraz pośredniczy między nią a Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

Rozdział  II

PODSTAWOWE  ZADANIA  I  PRAWA SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

1.     Zadania Samorządu  Uczniowskiego:

-         reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły,

-         dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

-         kształtowanie przyjaznej atmosfery szkoły opartej na wzajemnym poszanowaniu godności osobistej, tolerancji i szacunku,

-         integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności zespołowego działania,

-         współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej,

-         pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną,

-         współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, sportowych, kulturalnych, krajoznawczych,

-         organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole,

-         rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku ich pojawienia się podejmowanie prób mediacji,

 

 

2.     Podstawowe prawa Samorządu Uczniowskiego:

-         prawo do brania udziału we wszystkich działaniach podejmowanych w szkole oraz do

przedstawiania swojej opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności

dotyczących praw i obowiązków uczniów.

Prawa i obowiązki uczniów są określone w Statucie Zespołu Szkół

nr 2  im. Ks. Stanisława Staszica w Wadowicach,

-   prawo do opiniowania w sprawie skreśleń uczniów z listy

(na podstawie art. 39 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r.

Art. 39 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z uchwałą SU opinie taką wydaje samorząd danej klasy.

-         prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych

zainteresowań,

-         prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

-         prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu

z Dyrektorem Szkoły,

-         prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

Rozdział  III

ORAGANY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

1.     Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 

-     Samorząd  Klasowy w składzie:

a)      Przewodniczący Klasy,

b)      Zastępca Przewodniczącego,

c)      Skarbnik.

 

-      Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą przedstawiciele  z  poszczególnych

klas.

 

-         Zarząd  Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a)     Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,

b)    Zastępca Przewodniczącego Szkoły,

c)     Skarbnik,

d)    Sekretarz,

e)     Przewodniczący Sekcji, które proponowane są przez Radę SU np. sekcja plastyczna, konkursowa, wolontariatu, wspierająca działalność samorządu.

 

3.     Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

-         Samorządu Klasowego:

a)      reprezentuje klasę na zewnątrz,

b)      organizuje życie klasy,

c)      wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d)      organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

-         Rady Samorządu Uczniowskiego:

a)      podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,

b)      uchwala regulamin SU oraz podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,

c)      uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok,

d)      wybiera przewodniczących sekcji,

e)      opiniuje wybór Opiekuna SU.

 

-         Zarządu  Samorządu  Uczniowskiego:

a)      kieruje pracą SU (zwołuje i przygotowuje ogólne zebrania szkolne),

b)      czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

c)      pomaga w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych,

d)      rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

e)      współpracuje z Dyrektorem  Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w ramach swoich kompetencji oraz  z zespołem wychowawczym przy redagowaniu planu wychowawczego dla szkoły,

f)        opiniuje: uchwalane wszelkiego rodzaju statuty i regulaminy szkolne, pracę ocenianych nauczycieli, decyzje o przydziale stypendiów  i pomocy społecznej oraz decyzje odnośnie kar i nagród,

g)      przydziela zadania przewodniczącemu sekcji.

 

-         Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

a)      kieruje pracą Zarządu Samorządu Uczniowskiego,

b)      reprezentuje Zarząd przed organami szkoły,

c)      reprezentuje szkołę na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych,

d)      podpisuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego,

e)      odpowiada za realizację uchwał Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Rozdział  IV

OPIEKUN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

1.   Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:

-         udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału

nauczycieli i Dyrektora Szkoły,

-         czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie

dysponowania jego funduszami,

-         koordynowanie pracą Samorządu Uczniowskiego z ramienia szkoły ,

-         reprezentowanie interesów, przedstawianie planów i zamierzeń Samorządu Uczniowskiego

Radzie Pedagogicznej,

-         konsultowanie z Samorządem Uczniowskim jego planu pracy na dany rok,

-         składanie sprawozdań z działalności Samorządu Uczniowskiego,

-         uczestniczenie w zebraniach poszczególnych organów Samorządu Uczniowskiego.

 

2.      Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa trzy lata.

 

3.      Wyboru opiekuna dokonują uczniowie zgodnie z ustanowionym trybem wyboru.

 

 

Rozdział  V

FUNDUSZE  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

1.   Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich

działalności.

2.   Dysponentem funduszu jest Zarząd SU w porozumieniu z opiekunem.

3.   Fundusze samorządu mogą być tworzone:

-         z  dochodów uzyskanych  z organizowanych przez samorząd imprez

-         z  dochodów za zbiórkę surowców  wtórnych,

-         z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę,

-         ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje.

 

 

Rozdział  VI

TRYB  WYBORU  ORGANÓW  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

1.  Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

-         Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w

obecności co najmniej 2/3 stanu klasy (zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów

„za",  która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw". Głosy

„wstrzymujące się"    są pomijane),

-         przedstawiciele poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

 

4.     Tryb wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego (RSU):

-         do RSU należą uczniowie z poszczególnych klas (po 2, 3 przedstawicieli każdej klasy).

 

5.     Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

-         w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie w głosowaniu równym, tajnym  i powszechnym

(do 20 października),

-         chętni do pracy w Zarządzie SU sami zgłaszają swoje kandydatury u opiekuna  samorządu,

w terminie do końca września  bieżącego roku,

-         kandydat musi spełniać następujące warunki:

a)      mieć pisemne poparcie co najmniej 2/3 uczniów klasy,

b)      uzyskać akceptację wychowawcy klasy,

c)      dostarczyć w terminie komisji wyborczej pisemną autocharakterystykę wraz ze swoim programem wyborczym,

d)      uzyskać pozytywne wyniki w nauce i ocenę z zachowania co najmniej dobrą,

e)      umieć podejmować decyzje, negocjować,

f)        umieć współpracować w grupie,

g)      być odważnym, śmiałym pomysłowym.

-         kandydaci przeprowadzają kampanię wyborczą na terenie szkoły według własnego planu (kampania nie może zakłócać pracy szkoły),

-         w dniu wyborów obowiązuje zakaz prowadzenia kampanii wyborczych,

-         nad przebiegiem  wyborów czuwa komisja złożona z opiekuna SU oraz pięciu przedstawicieli Rady SU,

-         głos ważny to taki, który zawiera nie więcej niż dwa wskazania przy nazwisku  kandydatów,

-         w skład Zarządu SU wchodzą dwie osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcję przewodniczącego i  zastępcy przewodniczącego  przydziela się według ilości uzyskanych głosów,

-         wyboru skarbnika, sekretarza i szefów poszczególnych sekcji dokonuje się na zebraniu samorządu  spośród kandydatów, którzy nie weszli do Zarządu SU oraz spośród członków Rady SU zwykłą większością   głosów przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli klas,

-         szefowie poszczególnych sekcji mają prawo wybrać osoby do współpracy także spoza osób biorących udział w wyborach,

-         kadencja Zarządu SU trwa 1 rok szkolny i może być przedłużona.

 

6.      W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora Szkoły, Opiekuna Samorządu

Uczniowskiego lub Rady SU może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego członków.

Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje ponownie przeprowadzony według

wyżej zamieszczonych zasad.

 

 

Rozdział  VII

TRYB  WYBORU  OPIEKUNA  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

1.   Każdy członek Rady Pedagogicznej jest kandydatem na opiekuna.

2.   Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

4.      Komisję wyborczą tworzą: Dyrektor Szkoły lub zastępca  oraz członkowie Zarządu Samorządu

Uczniowskiego.

5.      W wyborach Opiekuna SU mają prawo wziąć udział wszyscy uczniowie.

6.      Na karcie do glosowania uczniowie zaznaczają jedno nazwisko nauczyciela.

7.      Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

8.      Wybory powinny odbyć się do końca września.

9.      W przypadku braku współpracy między Samorządem Uczniowskim a Opiekunem SU , Przewodniczący SU może złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek o odwołanie danego opiekuna

i przeprowadzenie ponownych wyborów.

 

 

Rozdział  VIII

TRYB  PODEJMOWANIA  UCHWAŁ

 

1.   Uchwały podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

2.   Listę uczestników zebrania Rady SU ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz SU.

3.   Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe prowadzenie odpowiada

Sekretarz SU , a za realizację uchwał Przewodniczący SU.

5.      Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU.

6.      Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji, w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

 

 

Rozdział  IX

TRYB  ODWOŁANIA  SIĘ OD DECYZJI  RADY SU

 

1.   W przypadku gdy uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego,

Statutem Szkoły lub interesem ucznia , Przewodniczący SU zawiesza jej wykonanie i

przedstawia sprawę Opiekunowi SU.

2.   W przypadku zawieszenia uchwały Opiekun SU i Rada SU  w terminie dwóch tygodni od dnia

zawieszenia przyjmują sposób postępowania w tej sprawie.

3.   W sprawach spornych Rada Samorządu Uczniowskiego i opiekun odwołują się do Dyrektora

Szkoły.

 

Rozdział  X

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

1.   Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie

oceniani.

2.   Niniejszy regulamin stosuje się łącznie ze Statusem Szkoły od dnia uchwalenia.

 

 

Regulamin na podstawie  art.  55 ustawy o systemie oświaty    z 7.09.1991r. oraz działalności innych samorządów uczniowskich  opracowała:

opiekun samorządu: Krystyna Załuska

konsultacje: a) z-ca dyr. Krystyna  Dziedzic

b) uczniowie obecni na spotkaniach samorządu 4.02.2004r.

 

 

Regulamin SU wraz z poprawkami zatwierdził SU

Dn. 27.02.2006r.