GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Historia

Krótka historia i charakterystyka Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach
 
22 października 1888 roku powołano w Wadowicach specjalny komitet złożony z radnych: Ignacego Brosiga, Tomasza Figlera, Mieczysława Gedla, Zygmunta Israelego, Jana Iwańskiego i Jana Pawlicy, którego celem było obmyślenie sposobu uczczenia jubileuszu 40-letniej rocznicy panowania Najjaśniejszego Pana Cesarza Franciszka  Józefa I.
Na wniosek komitetu Rada Miejska na posiedzeniu odbytym 24 listopada 1888r. podjęła stosowną uchwałę „ aby założyć w Wadowicach Uzupełniającą Szkołę Przemysłową” i przeznaczyła na jej utrzymanie 400 złotych.
Szkoła rozpoczęła działalność w roku 1889 i to właśnie obchodzący jubileusz 125-lecia powstania ZS nr2 im. ks.St. Staszica jest jej spadkobiercą.
 
W ciągu 125 lat istnienia,  szkoła  na trwałe wpisuje się w historię miasta i powiatu.
Gorzeński  „Mechanik” przez te wszystkie lata nosił różne miana: Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa,  Szkoła Zawodowa Dokształcająca Męska im. St. Sobińskiego, Państwowa Szkoła  Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Metalowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Mechaniczne, Zespół Szkół Mechanicznych  i wreszcie  ZS nr2 im. ks. St. Staszica.
Bez względu na nazwę, od ponad wieku, Szkoła  jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich: uczniów,  nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także  przyjaciół  i rodziców. W murach „Metalówki” , „ Mechanika” czy  „Gorzenia ”,  na zawsze zostawiliśmy ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach, zostawiliśmy swój uśmiech i gniew, radość z sukcesu i smutek po porażce, zostawiliśmy cząstkę siebie.
 
Dzisiaj ZS nr2 to placówka  posiadająca zmodernizowaną i nowoczesną bazę dydaktyczną  w szkole i w warsztatach szkolnych.
Nasze sale lekcyjne i pracownie są corocznie unowocześniane, modernizowane i wyposażane w najnowsze  pomoce dydaktyczne i urządzenia,  wprowadzamy również nowe kierunki nauczania , będące odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów, rodziców a przede wszystkim rynku pracy.
 
Obecnie w szkole kształci się 630 uczniów w klasach liceum ogólnokształcącego , technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w następujących zawodach: technik elektryk , elektronik, informatyk i technik pojazdów samochodowych oraz  mechanik i elektromechanik pojazdów  samochodowych , stolarz,  fryzjer.
    W warsztatach szkolnych działa ośrodek egzaminacyjny OKE, a wkrótce zostanie  w nich uruchomiony  Ośrodek Kompetencji Zawodowych.
Dzięki środkom pozyskanym  ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach  i Ministerstwa Edukacji Narodowej nasze warsztaty wyposażone są w najnowocześniejsze narzędzia, urządzenia  i sprzęt diagnostyczny.
Prezentując szkołę, chcemy podkreślić, że nie ogranicza się ona tylko do działalności edukacyjnej. Warto również wspomnieć o innych formach pracy z młodzieżą w ramach licznych kółek zainteresowań i na zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez dobrze wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.
Uczniowie rozwijają swoje pasje i talenty, realizują różne projekty i wykonują urządzenia, które świadczą o  ich dużej wiedzy i umiejętnościach technicznych.
Swoje dokonania prezentują podczas organizowanych przez szkołę dni otwartych pod nazwą „Dzień techniki w Mechaniku”
Biorą udział w licznych konkursach, olimpiadach  i zawodach,zostając niejednokrotnie  ich  laureatami  oraz zdobywając indeksy wyższych uczelni.
      Organizują rajdy i  konkursy muzyczne,działają w szkolnym wolontariacie,zdobywają nowe umiejętności i dodatkowe kwalifikacje, dzięki udziałowi Powiatu Wadowickiego w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Można jeszcze wspomnieć o uczestnictwie szkoły w programie Fundacji Rozwoju Edukacji „Sokrates” i „Comenius”, w których bierzemy udział od 1989roku  i wspólnie z zaprzyjaźnionymi szkołami z zagranicy zrealizowaliśmy  już osiem programów.
      Możemy  poszczycić się sukcesem, jakim  jest przyznanie naszej szkole tytułu  „Szkoła z klasą” w pionie technikum i liceum.
Dobrą opinię o naszej szkole potwierdzają również wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych opracowanego przez tygodnik „Rzeczpospolita”  i „Perspektywy”, w którym od kilku lat zajmujemy miejsca w pierwszej dziesiątce techników w Małopolsce / dwukrotnie czwarte, szóste i dziewiąte/
   Wszystko to świadczy o tym, że nasza szkoła potrafi umiejętnie łączyć tradycję z nowoczesnością i zapewnić młodzieży wszechstronne wykształcenie.
      
        Szkoła mimo tych różnych nazw,  które nosiła, wytworzyła bardzo bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów i absolwentów. Nasza szkoła od zawsze mogła pochwalić się sukcesami i osiągnięciami, naukowymi i sportowymi.  Szkoła, a właściwie jej kadra pedagogiczna, nigdy nie bała się wyzwań, co więcej ta bogata tradycja, której spadkobiercami zostaliśmy – zawsze mobilizowała, motywowała i zobowiązywała. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają mury - niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są najpiękniejszym prezentem, jaki otrzymuje nasza Jubilatka, patrząc na tych mądrych, inteligentnych i nieprzeciętnych ludzi.
 

Kalendarium szkoły (1889-2014)

DATY I FAKTY Z HISTORII SZKOŁY

 • 1841 r. uruchomiono z inicjatywy gminy pierwszą klasę techniczną, 
 • 1889 r. powstała szkoła za­wodowa pod nazwą Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa w Wadowicach, zwana także Szkołą Przemysłową Uzupełniającą w Wadowicach. Nauczanie prowadzono w budynku męskiego Gimnazjum w Wadowicach przy ulicy Mickiewicza z powodu braku własnego gmachu, 
 • w latach 1914-1918 i latach powojennych, nauka odbywała się w budynku Magistratu, następnie w Gimnazjum w Wadowicach przy ulicy Mickiewicza,
 • ok. 1925 r. szkoła otrzymała nazwę: Szkoła Zawodowa Dokształ­cająca Męska
  im. Stanisława Sobińskiego w Wadowicach,
 • 1935 r. szkołę powtórnie przeniesiono do budynku Magistratu,
 • l września 1947 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca zostaje przeniesiona do budynku położonego w Wadowicach przy Placu Ta­deusza Kościuszki 17,
 • l września 1950 r. szkoła otrzymała nową nazwę Państwowa Szko­ła Zawodowa, którą z kolei przemianowano w roku szkolnym 1950/1951 na Zasadniczą Szkolę Metalową w Wadowicach,
 • 1953 r. wybudowano tymczasowe warsztaty przy ulicy Teatralnej,
 • 1956 r.  rozpoczęto budowę obiektów szkolnych w Gorzeniu Dolnym koło Wadowic,
 • 1958 r. warsztaty szkol­ne otrzymały nowy budynek w Gorzeniu Dolnym koło Wadowic, rozpoczęto przenoszenie wyposażenia warsztatów mechanicznych z ulicy Teatralnej,
 • 1960 r. szkoła otrzymuje nowy budynek w Gorzeniu Dolnym,  następuje przeniesienie placówki do obiektów, które dzisiaj znajdują się w Wadowicach przy ulicy Zegadłowicza 36,
 • 1961 r. otwarto trzyletnie Technikum Mechaniczne dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych o kierunkach mechanicznych. Wraz z otwarciem technikum szkoła otrzymała nową nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Mechaniczne w Wadowicach, w budynku szkoły działały internat i stołówka,
 • 1961 r. został oddany do użytku nowy budynek, w którym mieścił się internat szkolny wraz ze stołów­ką,
 • 1963/1964 r. otwarcie pięcioletniego Technikum Mechanicznego o specjalności metrologia warsztatowa,
 • 1965 r. otwarto pięcioletnie Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem, oddano do użytku młodzieży boiska i tereny rekreacyjne,
 • 1966/1967 r. zainaugurowało działalność trzyletnie Technikum Mechaniczne dla pracujących o specjalności obróbka skrawaniem,
 • 1969 r. nadano szkole imię Janka Krasickiego,
 • 1971/1972 r. otwarcie Liceum Zawodowego o specjalności mechanik narzędzi pomiarowych, zmienionej później na specjalność obróbka skrawaniem,
 •  1972 r. nadano szkole nazwę Zespół Szkół Mechanicznych,
 • 1974 r. wznowienie działalności Dokształca­jącej Szkoły Zawodowej,
 • 1976 r. przyjęcie pierwszych uczniów do Liceum Zawodowego o specjalności kierowca mechanik pojazdów samochodo­wych,
 • 1977 r.  zmieniono nazwę z Dokształca­jącej Szkoły Zawodowej na Zasadniczą Szkołę Zawo­dową dla Pracowników Młodocianych,
 • w latach 1985-1989 prowadzono prace związane z budową nowego boiska szkolnego,
 • 1989 r. uroczyste obchody 100-lecia szkoły,
 • 1992 r. rozpoczęcie działalności w budynku internatu Szkoły Policealnej Za­kładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, kształcącej w kierunkach: pod­stawy prawne i finansowe działalności firmy, informatyka,
 • 1997 r. otwarto kolejną państwową szkołę policealną, która kształciła w zawodzie technik BHP,
 • 1999 r. odbył się  jubileusz 110-lecia szkoły,
 • 1999 r. wybór nowego patrona szkoły - Stanisława Staszica,
 • 1999/2000 r. otwarto Liceum Techniczne,
 • 2001 r. otwarto Technikum Elektroniczne,
 • 2002 r. Zespół Szkół Mechanicznych zmienił nazwę na Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach,
 • 2002 r. otwarto Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • 2004 r. uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkoła z klasą” w pionie liceum i technikum
 • 2005 r. utworzono Technikum Informatyczne oraz uruchomiono Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjnym,
 • 2006 r. utworzono ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w warsztatach szkolnych,
 • 2008 r. otwarto Technikum Pojazdów Samochodowych,
 • 2009 r. uroczyście obchodzono 120. rocznicę powstania szkoły,
 • 2010 r. uruchomiono Technikum Elektryczne i Liceum Ogólnokształcące o profilu  sportowo-turystycznym.
 • 2014 r. jubileusz 125-lecia szkoły 
 
Pełną historię naszej szkoły znajdziesz w monografii.
 

Zdjęcia