GIMNAZJALISTO - KONIECZNIE TO PRZECZYTAJ

Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
nr 2 w Wadowicach

Kryteria ocenia z przedmiotów: PP; PDG; OPMZ; KPiS.

1. Podstawy przedsiębiorczości – J. Korba; Z. Smutek; „Odkrywajmy na nowo”; Wydawnictwo Operon. (ZALECANY)

2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – T. Gorzelny, W. Aue.; „Prowadzenie działalności gospodarczej”; WSiP.

3. Organizacja pracy małych zespołów – T. Gorzelny, W. Aue.; „Prowadzenie działalności gospodarczej”; WSiP.

4. Kompetencje personalne i społeczne – T. Gorzelny, W. Aue.; „Prowadzenie działalności gospodarczej”; WSiP.

5. Zeszyt przedmiotowy – OBOWIĄZKOWY – systematycznie prowadzony.

Formy oceniania osiągnięć uczniów na przedmiocie podstawy przedsiębiorczości: (STATUT SZKOŁY – DZIAŁ 5A)

 

§ odpowiedź ustna – obowiązuje zakres materiału maksymalnie 5 ostatnich lekcji – niezapowiadana!

§ odpowiedź pisemna – (kartkówka z 5 ostatnich tematów / sprawdzian z całego działu). Kartkówka nie podlega zapowiedzi. Sprawdziany zapowiadane będą z co naj-mniej tygodniowym wyprzedzeniem. Poprawy sprawdzianów zgodnie z ustaleniami prowadzącego zajęcia.

§ praca domowa – dotyczy wszystkich uczniów. Nieterminowa realizacja zadania wiąże się z uzyskaniem oceny niedostatecznej.

§ zadania dodatkowe –  praca domowa (praca długoterminowa), referat bądź inna forma uzależniona od tematyki pracy i specyfiki przedmiotu, dotyczy uczniów zainteresowanych  przedmiotem. Wykonane zadania przedstawiane będą w formie prac pisemnych, prezentacji, filmów bądź innych form uzgodnionych z nauczycielem. Najlepsze prace mogą być przedstawiane podczas zajęć na forum klasowym.

Statut ZS nr 2 reguluje kwestię oceniania prac pisemnych. Obowiązujące progi są następujące:

 

(dopuszczający – 40%; dostateczny – 56%; dobry – 71%; bardzo dobry – 86%).

 

 

OCENA

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA

10

20

30

40

50

100

niedostateczny

0 – 3,5

0 – 7,5

0 – 11,5

0 – 15,5

0 – 19,5

0 – 39,5

dopuszczający

4,0 – 5,0

8,0 – 9,5

12,0 – 15,5

16,0 – 21,5

20,0 – 27,0

40,0 – 55,5

dostateczny

5,5 – 6,5

11,0 – 13,5

16,5 – 20,5

22,0 – 27,5

27,5 – 34,5

56,0 – 70,5

dobry

7,0 – 8,0

14,0 – 16,5

21,0 – 25,0

28,0 – 33,5

35,0 – 42,0

71,0 – 85,5

bardzo dobry

8,5 – 10

17,0 – 20

25,5 – 30

34,0 – 40

42,5 – 50

86,0 – 100

 

 

Uczniom przysługuje zgłoszenie „NP.” w liczbie:

jednego np.  na semestr przy 1h przedmiotu w tygodniu,

dwóch np.  na semestr przy 2h  przedmiotu w tygodniu.

 

Zgłoszenia nieprzygotowania przyjmowane będzie tylko w formie pisemnej (wg wzoru) i na początku lekcji

(przed przystąpieniem do sprawdzenia obecności) z podaniem:

przedmiotu; daty zgłoszenia; imienia i nazwiska ucznia; numeru porządkowego z dziennika.

Warunkami koniecznymi do uzyskania pozytywnej oceny semestralnej oraz rocznej z przedmiotu jest zaliczenie wszystkich zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów na ocenę minimum dopuszczającą oraz posiadanie przez ucznia zeszytu przedmiotowego systematycznie prowadzonego.

Każdorazowy brak zeszytu na zajęciach wiąże się z otrzymaniem cząstkowej oceny niedostatecznej.

Zdjęcia